Õigusabi väärteoasjades kiirelt, soodsalt ja mugavalt!

Claudius Õigusbüroo nõustab kliente kõiges, mis on seotud väärteoõigusega. Osutame oma klientidele õigusabi väärteomenetluses, seda nii süüdistatavale kui kannatanule. Aitame Teil koostada vajalikud dokumendid, esindame kohtus, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees, teostame vajalikud toimingud.

Väärteoõigus tegeleb vähemohtlike süütegude küsimustega. Väärtegu on süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahatrahv või arest. Väärteod on näiteks paljud liiklussüüteod, kuid ka osa karistusseadustikus kirjeldatud süütegudest. Kui isik paneb toime teo, mis vastab väärteo- ja kuriteokoosseisule, karistatakse isikut üksnes kuriteo eest. Kui kuriteo eest karistust ei mõisteta, võib isikut karistada väärteo eest. Karistatakse teo eest, kui see vastab süüteokoosseisule, on õigusvastane ja isik on selle toimepanemises süüdi. Sama süüteo eest ei või kedagi karistada mitu korda, sõltumata sellest, kas karistus on mõistetud Eestis või mõnes teises riigis. Kedagi ei tohi käsitada väärteo toimepanemises süüdlasena enne, kui väärteo eest karistamise otsus on tema kohta jõustunud.

Tulenevalt Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 20 on igaühel õigus vabadusele ja isikupuutumatusele. Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras nagu näiteks süüdimõistva kohtuotsuse või kohtu poolt määratud aresti täitmiseks. Isikut, kelle kohta on põhjendatult alust arvata, et ta on toime pannud väärteo, võib kuni 48 tundi kinni pidada, kui: ta püüab põgeneda; ei ole tuvastatud tema isikut; ta võib jätkuvalt toime panna väärtegusid; ta võib väärteomenetlust takistada või sellest kõrvale hoida.

Kelleltki ei tohi võtta vabadust üksnes sel põhjusel, et ta ei ole suuteline täitma mingit lepingulist kohustust. Kedagi ei tohi sundida tunnistama iseenda või oma lähedaste vastu. Kedagi ei tohi teist korda kohtu alla anda ega karistada teo eest, milles teda vastavalt seadusele on mõistetud lõplikult süüdi või õigeks. Igaühel on õigus olla oma kohtuasja arutamise juures.

Kohtuväline menetleja ja kohus on kohustatud selgitama menetlusalusele isikule menetlustoimingut,  selle  eesmärki ning menetlusaluse isiku õigusi ja kohustusi; tagama menetlusalusele isikule võimaluse end iseseisvalt kaitsta või võimaldama menetluses osaleda menetlusaluse isiku kaitsjal.

Claudius Õigusbüroo abistab Teid järgmistes küsimustes:

  • § viivistasu otsuse või leppetrahvi nõude esitamisel parkimistingimuste väidetava rikkumise korral nimetatud dokumentide sisust ja tingimustest arusaamisel, samuti vahettegemisel, kellelt ja mida Te olete saanud ning asja edasise lahendamise võimaluste vahel valimisel ja Teile parima valiku tegemisel;
  • § viivistasu otsuse vaidlustamisel valla- või linnavalitsuses, kaebuse esitamisel halduskohtusse;
  • § leppetrahvi vaidlustamisel;
  • § kaebuse esitamisel trahviteate saamisel kirjalikus hoiatusmenetluses;
  • § kiirmenetluse otsuse vaidlustamisel;
  • § üldmenetluses koostatud väärteoprotokolli kohta vastulause esitamisel kohtuvälisele menetlejale või üldmenetluses tehtud otsuse vaidlustamisel kohtus;
  • § kaebuse esitamisel rahatrahvi vähendamiseks;
  • § süüdistatava kaitse väärteomenetluses;
  • § kannatanu või tsiviilhageja esindus väärteomenetluses.

Lisaks aitab Claudius Õigusbüroo leida lahendusi muudes Teile olulistes küsimustes. Teie parimaks abistamiseks võtke julgelt ühendust meie juristiga! Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.

Õigusabi Claudius Õigusbüroo õigusblogist:

Parkimistrahv, viivistasu otsus - sain „trahvi“?
Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga kontaktivormi kaudu!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.